پروانه تاسیس داروخانه دکتر مهشید علوی 

پروانه مسئولیت فنی سرکار خانم دکتر سعیده موذنی

پروانه مسئولیت فنی سرکار خانم دکتر مهشید علوی